Algemene voorwaarden

Op alle lesovereenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden D.A.G.M. Pals, Musicus

ARTIKEL 1

De gezinskorting bedraagt 5% bij de tweede en volgende leerling van één gezin. Het maandbedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de zevende van de betreffende maand (gedurende twaalf maanden per jaar).
Berekening maandbedrag* = aantal lessen × prijs per les : 12

ARTIKEL 2

De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die der basis / middelbare scholen van de regio.

ARTIKEL 3

Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem afgesproken lestijd, is niettemin lesgeld verschuldigd.
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte kan bij voortduring van de ziekte na een maand het lesgeld worden gestopt. Geannuleerde lessen die een week van tevoren worden gemeld, kunnen worden ingehaald. Alle overige lessen ter beoordeling van de docent.

ARTIKEL 4

Lessen welke wegens ziekte van de leraar geen doorgang vinden worden normaal doorbetaald, met dien verstande dat na twee achtereenvolgende ziekteweken geen lesgeld meer verschuldigd is, gedurende de resterende ziekteperiode. De gemiste lessen worden ingehaald!

ARTIKEL 5

Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Indien de overeenkomst gedurende de tijd waarvoor zij is aangegaan niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden.

ARTIKEL 6

De leraar is verbonden aan de Katholieke Kerk als organist. Het kan dan ook voorkomen dat op uw lestijd een uitvaart of huwelijksdienst is gepland. De lestijd wordt dan in overleg met u verzet naar een ander tijdstip.

* De jaarlijkse lesgeldverhoging vindt plaats in de maand januari en wordt vooraf schriftelijk of mondeling medegedeeld.